พิธีมอบเครื่องกรองอากาศ และประชุมแลกเปลี่ยนประเด็นความต้องการ แนวทางการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่แตง

วันที่ 24 เมษายน 2567

? สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยรองผู้อำนวยการ 3 ท่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายงานบริการวิชาการฯ เข้าพบนายอำเภอแม่แตงนายชัยณรงค์ นันตาสาย เพื่อรดน้ำดำหัวตามประเพณีปีใหม่เมือง ทำพิธีมอบเครื่องกรองอากาศ และประชุมแลกเปลี่ยนประเด็นความต้องการ แนวทางการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่แตง ภายใต้การดำเนินงานของ “แม่แตง โมเดล”

? โดยในการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก

นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานการประชุม มีผู้นำพร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่แตง จำนวน 13 ตำบล

? นอกจากนี้ มีการให้ความรู้และถ่ายทอดวิธีการติดตั้ง

การทำเครื่องฟอกอากาศ แบบ DIY เพื่อทำห้องปลอดฝุ่น ให้บริการประชาชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการ Beyond

the village ของ หม่อมราชวงศ์พริมา ยุคล เพื่อเป็น

การเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่น และเป็นการบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แตง ตามเจตนารมณ์ของ

โครงการฯ ต่อไป

? ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่แตง จังหวัด

เชียงใหม่

Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่