อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอเพื่อขอรับทุนวิจัยจากต่างประเทศ “ทุนวิจัยจากต่างประเทศ เคล็ดลับทำได้ไม่ยาก”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอเพื่อขอรับทุนวิจัยจากต่างประเทศ “ทุนวิจัยจากต่างประเทศ เคล็ดลับทำได้ไม่ยาก” ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ และอาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์ วิทยากรที่มีประสบการณ์ในการรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ ได้แก่ ONR Global APEC Secretariat ASEAN Secretariat National Institutes of Health (NIH) และ ทุน Global Health Research Center ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ ขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากต่างประเทศ รวมถึงจัดกลุ่มพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณจากสถานเอกอัคราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2567

Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่