ดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาวารสารตามเกณฑ์คุณภาพระดับชาติและนานาชาติ”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาวารสารตามเกณฑ์คุณภาพระดับชาติและนานาชาติ” วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก วิทยากร คุณชาตรี วงษ์แก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลและวารสาร มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน จากกองบรรณาธิการและคณะทำงานของวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 8 วารสาร ได้แก่ 1) Community and Social Development Journal : CSDJ (Formerly khows as Rajabhat Chiang Mai Research Journal) (TCI 1, ACI) 2) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน 3) วารสารบัณฑิตวิจัย (TCI 1) 4) วารสารพิฆเนศวร์สาร (TCI 1) 5) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6) วารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร 7) วารสารครุศาสตร์ราชภัฎเชียงใหม่ ? วารสารข่วงพญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของวารสารต่อการประเมินคุณภาพวารสารระดับชาติ รอบที่ 5 (ปี 2568 – 2572) ที่ทุกวารสารจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อประเมินภายในเดือนพฤษภาคม และเพื่อพัฒนาคุณภาพของวารสารในการเข้าฐานระดับนานาชาติในอนาคต

Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่