การพัฒนาพื้นที่ และการขับเคลื่อนวิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้เรียนเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง หรือผู้แทนระดับรองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนทุนวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย “ธัชภูมิ : วิทยสถานเพื่อการพัฒนาพื้นที่ และการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม ๓๘ มหาวิทยาลัยราช ภัฏ” จากท่าน ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ประธานที่ปรึกษา ขับเคลื่อนวิทยสถานธัชภูมิ โดยได้มอบหมายให้ รศ.ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) 
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้เผยแพร่เอกสารประกอบการบรรยายแก่ผู้ที่สนใจทำงานร่วมกับวิทยสถานธัชภูมิ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทำโครงการและดำเนินการต่อไป ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่