ประกาศผลการประเมิน คุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) ประจำปี 2566 (ประกาศ ณ วันที่ 25 กค 66)

?ประกาศผลการประเมิน คุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) ประจำปี 2566 (ประกาศ ณ วันที่ 25 กค 66)

? วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ (Rajabhat Chiang Mai Journal) ได้รับการรับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) โดยมีวารสารที่ผ่านการประเมินคุณภาพ จำนวน 405 วารสาร จาก 8 ประเทศ และประเทศไทยมีวารสารที่ผ่านการประเมิน จำนวน 131 วารสาร

?ปัจจุบันวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรองคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) ตั้งแต่ปี 2564 – ปัจจุบัน และอยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 ตั้งแต่ปี 2563-2567

✔️สามารถส่งบทความภาษาอังกฤษ ได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/index

✔️Announcement ACI Re-Evaluation Results (July 25th, 2023)

https://asean-cites.org/announcement.html?announcement=33&name=Announcement%20ACI%20Re-Evaluation%20Results%20(July%2025th,%202023)

อาจเป็นรูปภาพของ ต้นขั้วตั๋ว และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "Rajabhat Chiang Mai Research Journal RCMRJ ISSN 2651-2068 (Online) Call for English Papers Aim& Scope Social Sciences & Humanities 1) General Social Sciences 2) Development 3) Education 4) Political Science and International Relations 5) General Business, Management and Accounting Online Issued 3 editions per year: 1st edition January April, and edition May August 3rd edition September December Rajabhat Chiang Research RCMRJ 104 USD 3500 Baht 3 Reviewer Double-blind Peer Review asean ASEAN CITATION INDEX Approved (2020-2024 Crossref LSSN PORTAL Facebook Google Scholar opyCatch https://www.facebook.com/rcmrj Institute of Research and Development, Chiang Mai Rajabhat University E-mail: research_cmru@hotmail.com Line ID 3405066 htp"
ไฟล์แนบ
ไม่มีไฟล์แนบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่