การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPUCON2023)

           มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8  (SPUCON2023) เป็นการประชุมที่มีคณะผู้จัดมาจากหลากหลายหน่วยงาน สำหรับการประชุมวิชาการในปีนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดร่วมกับ Sholokhov Moscow State University for the Humanities,  Universidad de Colima, The University of Palermo บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เครือข่ายวิจัยประชาชื่น และเครือข่ายวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPUCON

ไฟล์แนบ
ไม่มีไฟล์แนบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่