# หัวข้อ
1 กิจกรรม"การเสวนากับผู้ได้รับรางวัลทุนวิจัย L Oreal-UNESCO สำหรับสตรีในงานด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี ค.ศ.2024 โลกต้องการวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ต้องการสตรี"

- 29 พ.ค. 2567

2 การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 58

- 14 - 15 พ.ย. 2567

3 งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566

- 25 พ.ย. 2566

4 Nano Thailand 2023

- 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2566

5 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับเยาวชน

- 15 ก.ย. 2566

6 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPUCON2023)

- 27 ต.ค. 2566

7 The International Conference on Applied Physics and Materials Applications (ICAPMA2023)

- 06 - 09 ธ.ค. 2566

8 ขอเรียนเชิญลงทะเบียนและส่งผลงาน นำเสนอในการประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19

- 24 - 25 ก.ค. 2566

9 CITSM 2023 11th International Conference on Cyber and IT Service Management

- 10 - 11 พ.ย. 2566

10 งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

- 17 - 18 ส.ค. 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่