# หัวข้อ
1 ประกาศเป้าหมายกรพัฒาจังหวัดเชียงใหม่20ปีพศ.2566-2585

- 28 พ.ค. 2567

2 ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

- 01 - 09 มิ.ย. 2567

3 การสมัครขอรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยของสหภาพยุโรปประจำปี2024-2025จำนวน 5 ทุน

- 28 - 04 มี.ค. 2567

4 ขยายเวลารับสมัครการขอรับทุนจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

- 20 - 30 พ.ย. 2566

5 ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2568

- 21 ส.ค. - 15 ก.ย. 2566

6 ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ (Project Brief) เพื่อขอทุนภายใต้คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2567

- 04 - 25 ส.ค. 2566

7 2023 APEC-Australia Women in Research Fellowship

- 05 มิ.ย. - 16 ก.ค. 2566

8 การจัดสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม

- 16 มิ.ย. - 31 ต.ค. 2566

9 โครงการการบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

- 12 - 19 พ.ค. 2566

10 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมด้านประกันภัย ประจำปี 2566

- 07 เม.ย. - 12 พ.ค. 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่