# หัวข้อ
1 อบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองสำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 1

- 24 - 27 ก.ค. 2567

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อการสอนด้วยนวัตกรรม AI

- 06 - 07 มิ.ย. 2567

3 โครงการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการวิเคราะห์องค์กรด้วย SWOT และ Canvas เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์การ (SWOT+Canvas) รุ่น 2 (ออนไลน์)

- 29 พ.ค. 2567

4 การฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านสัตว์เศรษฐกิจ ประจำปี 2567

- 05 มิ.ย. 2567

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก

- 12 - 14 มิ.ย. 2567

6 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

- 16 - 17 พ.ค. 2567

7 อบรมหลักสูตรผุ้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณพศ.2566

- 20 - 21 ก.ค. 2566

8 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม ATLAS.ti

- 12 - 13 ก.ค. 2566

9 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจากการสอนและการวิจัยสู่การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

- 21 ก.ค. 2566

10 อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) จำนวน 4 ฐานข้อมูล

- 17 - 18 ก.ค. 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่