การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก

ในวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเอี้ยงคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

โดยได้รับเกียรติจาก

รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสองแห่งชาติ

บรรยายในหัวข้อ "เทคนิคและเครื่องมือการออกแบบงานวิจัยเพื่อหนุนเสริมคุณภาพข้อเสนอให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่"

และร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอวิจัย

และ รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ ประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.แห่งประเทศไทย

บรรยายในหัวข้อ "การพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมที่ยั่งยืน"

นักวิจัยที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่

https://forms.gle/TXK3Kd3r1yGdSotPA

หมายเหตุ : สำหรับนักวิจัยที่จะดำเนินการขอทุนวิจัย FF 69 จะต้องเข้าอบรมตลอดหลักสูตร

ไฟล์แนบ
ไม่มีไฟล์แนบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่