# หัวข้อ
1 แบบสำรวจการใช้งานวารสารวิชาการและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database)

- 20 มิ.ย. 2566

2 ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

- 01 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567

3 ส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

- 01 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2566

4 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ 15 ฉบับ 1 (มกราคม-เมษายน 2566)

- 01 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2566

5 วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

- 01 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2566

6 กิจกรรมหนุนเสริมให้งานวิจัยของหน่วย บพท. ไปตีพิมพ์ในวารสาร Scopus

- 01 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2565

7 ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- 01 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2566

8 ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

-

9 เชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อยื่นจดสิทธิบัตร ทั้งในและต่างประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่