จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าอบรม

“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 สำหรับนักวิจัย

https://drive.google.com/file/d/1bXhMZ5RjGiTqanZbcTvnH0cjhZ4BC3Ni/view?usp=sharing

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สำหรับคณะกรรมการ

https://drive.google.com/.../11RaTEFhzXCKlV83sPv.../view...

ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยากรโดย

- ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3

- ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3

Link สมัคร

https://forms.gle/ce98qLayndV5mMRQ8

 

ไฟล์แนบ
ไม่มีไฟล์แนบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

“ภายในปี 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นศูนย์กลาง องค์กรหลักในการขับเคลื่อน งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น B2) อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก, อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่, 50180

research@g.cmru.ac.th

โทรศัพท์ 062-310-4911

2022 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่